MIJN KIND LEERT LEZEN...

De klasjuffen eerste leerjaar
Juf Heidi

1. Leren lezen

1.1 Onze methode

1.2 Aanvullende acties

2. Volgen van de leesontwikkeling van elke leerling: door middel van een AVI-niveau.

2.1 Wat is een AVI-niveau

2.2 Van oud naar nieuw

2.3. Wat is het doel van een AVI-niveau

2.4 Welk niveau op welke leeftijd.

2.5 Bibliotheekbezoek en AVI-niveau


1. Leren lezen

1.1 Onze methode

Op school gebruiken we bewust twee methodes om het technisch lezen te stimuleren. Vanaf het tweede leerjaar gebruiken we de taalmethode ‘Tijd voor taal Accent’.

In het eerste leerjaar kiezen we voor de methode ‘Ik lees met Hup’. Uit uitgebreid onderzoek blijkt immers dat dit een methode is die ervoor zorgt dat de meeste kinderen de basis van het technisch lezen onder de knie krijgen.

Aanvankelijk leren de kinderen in het eerste leerjaar de letters lezen. Met de geleerde letters leren ze al hakkend en plakkend de eerste woordjes vormen (an, ik uk, el). Aanvankelijk bestaan deze woordjes maar uit twee klanken. Eerst leren ze drie klankjes aan elkaar plakken, ‘k –an’ is ‘kan’. Daarna worden dit er vier, vijf of zes. Dit gebeurt heel geleidelijk en volgens een bepaald systeem.

Na de woorden met één lettergreep komen de woorden met twee lettergrepen aan de beurt. Woordjes zoals ‘bommen’ en ‘bomen’ zijn veel moeilijker dan het woord ‘bloempot’ en het woord ‘daarin’.

In het tweede leerjaar wordt hierop verder geoefend. In het tweede leerjaar worden alle soorten woorden opnieuw herhaald. De teksten zijn wel al op een hoger leesniveau (zie verder).

In het derde leerjaar komen moeilijkere woorden aan bod zoals afzonderlijk, thuis, …

1.2 Aanvullende acties

Ieder kind is verschillend. En ieder kind ontwikkelt op een ander tempo. Om deze redenen proberen we zoveel mogelijk oefenmomenten te creëren waarin het kind individueel of in groep kan oefenen. Vanaf het eerste leerjaar tot het vierde leerjaar wordt er geoefend op technisch lezen. Dit gebeurt tijdens de leeslessen in de klas of tijdens het tutorlezen (LO1-2). Dit is lezen met behulp van een leerling uit het vierde of vijfde leerjaar.

Als kinderen nog extra oefenkansen moeten krijgen, kan dit bij de klasjuf tijdens een zorgmoment of tijdens een oefenmoment met de stagiaires logopedie.

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de kinderen iedere week een leesboekje op hun niveau mee om thuis te lezen. Het leesmateriaal is telkens afgestemd op het te bereiken niveau van het kind.

2. Volgen van de leesontwikkeling van elke leerling: door middel van een AVI-niveau.

2.1 Wat is een AVI-niveau

In de jaren zeventig ontwikkelde het KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum) uit Nederland een systeem waarmee ze kinderen individueel konden begeleiden in hun leesevolutie. Ze noemden dit het AVI-niveau systeem. (AVI staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen). Er zijn negen AVI-niveaus. Deze niveaus worden enerzijds gebruikt om leesboeken en teksten in te delen naar moeilijkheidsgraad. Anderzijds worden ook de leesprestaties van elk kind ingedeeld in deze negen niveaus. Wat ieder niveau inhoudt, zou een te grote afwijking zijn van dit onderwerp. Wel willen we een voorbeeld geven ter verduidelijking:

Als kinderen AVI niveau 2 bereikt hebben, maar nog niet AVI 3, wil dit zeggen dat zij erin slagen op een goed tempo en met weinig fouten de woorden uit één lettergreep goed te lezen. Zij kunnen echter de woorden uit twee lettergrepen nog niet voldoendevlot lezen.


2.2 Van oud naar nieuw

Sinds enkele schooljaren werd het AVI-niveau aangepast. In de oude AVI-niveaus spreekt met van AVI 1 tot AVI 9. Deze opdeling heeft te maken met de technische aspecten van het lezen. (eenlettergrepige woorden, tweelettergrepige woorden, ...)

De nieuwe AVI-niveaus worden op een andere manier opgedeeld. Ze beginnen van AVI start en eindigen bij AVI plus. Met daartussen opdelingen zoals M3 en E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7, E7. M staat voor midden en E staat voor einde van dat leerjaar. Deze benadering combineert meer het technisch lezen met de tekstinhoud.

De cijfers 3 tot 7 staan voor de groepen onderwijs in Nederland. In het Vlaams onderwijs tellen wij per kleuter en lager opnieuw vanaf 1. In Nederland tellen ze in het basisonderwijs verder. Groep 1 is het tweede kleuter bij ons, groep 2 het derde kleuter, groep 3 het eerste leerjaar , …

De nieuwe AVI-niveaus duiden nu het leesniveau van het leerjaar waarin uw kind zich bevindt. Een kind einde eerste leerjaar zou het niveau AVI E3 moeten behalen. Dit komt overeen met het oude AVI 2.

Op school opteren wij om bij testing de oude AVI-niveaus te blijven gebruiken. Dit omdat het ons nog steeds meer info geeft over de techniek waarmee uw kind leest. Het geeft ons ook meer duidelijkheid over hoe we uw kind verder moeten begeleiden indien het niet zo vlot lukt.


2.3. Wat is het doel van een AVI-niveau

Het doel van het AVI-niveau is dus eigenlijk het technisch leesniveau van de kinderen vast te stellen om zo leesstof te kunnen kiezen die aansluit bij de leesontwikkeling van het kind.


2.4 Welk niveau op welke leeftijd.

Hier volgt een overzicht van de niveaus die de kinderen zouden moeten halen:

Lente eerste leerjaar niveau 1

Einde eerste leerjaar niveau 2

Winter tweede leerjaar niveau 3

Lente tweede leerjaar niveau 4

Einde tweede leerjaar niveau 5

Herfst derde leerjaar niveau 6

Lente derde leerjaar niveau 7

Herfst vierde leerjaar niveau 8

Lente vierde leerjaar niveau 9


2.5 Bibliotheekbezoek en AVI-niveau

Het spreekt vanzelf dat het halen van een niveau niet zonder oefenen kan gebeuren. Het is een goede gewoonte om uw kind vanaf het eerste leerjaar te stimuleren om thuis te lezen – natuurlijk op zijn eigen niveau!

In de bibliotheek zijn genoeg leuke boeken te vinden op het niveau van uw kind.

De kinderen krijgen op school na de testing een brief mee naar huis, daar staat het niveau op waarop uw kind mag en kan oefenen. Zo is het gemakkelijk om in de bibliotheek boeken te zoeken op het niveau van uw kind.

Vraag gerust hulp aan de bibliothecaris om de juiste boeken te vinden.

Het is natuurlijk niet zo dat een kind nooit een boek van een hoger of lager niveau mag lezen. Als uw kind dit echt wil lezen omdat het boek leuk lijkt, dan kan dit gerust. Het leesplezier gaat boven alles.

VOLG ONS